1. Toepasselijkheid
1.0 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij De Plaza.
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten van DePlaza.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door DePlaza.nl expliciet van de hand gewezen.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DePlaza.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van DePlaza.nl door ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 DePlaza.nl behoudt zich het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DePlaza.nl. Elke bestelling wordt automatisch bevestigd en geaccepteerd. DePlaza.nl is gerechtigd geaccepteerde bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DePlaza.nl dit mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.2 Met uitzondering van contante verkopen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van DePlaza.nl
2.3 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

3. Prijzen / Aanbiedingen / betalingen
3.1 Alle aanbiedingen van DePlaza.nl zijn vrijblijvend en DePlaza.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling.
3.3 DePlaza.nl behoudt zich het recht voor tot stand gekomen overeenkomsten dan wel bestellingen eenzijdig te annuleren in het geval van onjuiste dan wel gewijzigde prijsinformatie, productspecificaties of levertijden. De klant zal hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail van op de hoogte gesteld worden; DePlaza.nl kan in een dergelijk geval nimmer aansprakelijk gesteld worden voor evt. door klant gemaakte dan wel te maken kosten anders dan vergoeding van het aankoopbedrag indien dit reeds voldaan zou zijn.
3.4 De betaling van de door DePlaza.nl geleverde goederen dient te geschieden voor levering van de goederen tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen. Indien overeengekomen is de goederen af te halen en/of op rekening te leveren, is de betalingsconditie acht (8) werkdagen na factuurdatum. Als de klant geen tijdige betaling uitvoert, is de klant van rechtswege in verzuim, en is de klant over het openstaande factuurbedrag eenmalige administratiekosten van € 10,- en een rente verschuldigd van 3% per jaar. Verder is DePlaza.nl bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van € 40,-
3.5 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3.6 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
3.7 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW, exclusief verpakkingskosten en eventuele verzendkosten

4. Retourzendingen / Afkoelingsperiode
4.1 DePlaza.nl kunt u een artikel binnen zeven werkdagen ruilen of retourneren zonder opgaaf van redenen. Het is wel van belang dat het product compleet, ongebruikt, en in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zit. Producten die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking. Voordat u een artikel retour zendt, moet u eerst toestemming hebben van DePlaza.nl. De kosten en het risico voor het retour sturen van een artikel zijn voor rekening van de klant, dit conform de Wet Verkoop op Afstand.
4.2 De klant is verplicht te controleren of de thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan dit via e-mail gemeld. DePlaza.nl zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet is geaccepteerd op gegronde redenen.
4.3 Bovenstaande afkoelingsperiode is niet op alle artikelen van toepassing. De uitzonderingen op de
afkoelingsperiode zijn:
-Tweedehands artikelen. Op de productpagina van een artikel wordt duidelijk vermeld als het om een tweedehands product gaat. Zij het door tekst en/of door de toegevoegde foto's.
-Verbruiksartikelen, zoals beschermfolie en reinigingsvloeistof, waarvan de verpakking is geopend.
-Artikelen die vanwege de hygiëne niet geruild kunnen worden, zoals slips, boxershorts, (in-ear) headsets waarvan de verpakking is geopend.
4.4 In het uitzonderlijke geval dat een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt DePlaza.nl zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. In dit geval ontvangt u een adres voor een retourzending.
4.5 DePlaza.nl betaalt in beginsel binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de betaling het ontvangen bedrag voor het teruggezonden artikel aan de koper terug. Het artikel dient, zoals eerder omschreven, onbeschadigd en in onaangebroken originele verpakking aan DePlaza.nl teruggestuurd te worden. Indien een product dat teruggezonden is, naar het oordeel van DePlaza.nl schade opgelopen heeft door een handeling of nalatigheid van de koper of anderszins voor risico van de koper komt, stelt DePlaza.nl de koper hiervan per telefoon of e-mail in kennis, waarna DePlaza.nl het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen 30 dagen aan de koper terugbetaalt. Als het artikel dusdanig beschadigd is zodat het niet meer te verkopen is, dan kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken of u een ander artikel toesturen en sturen wij dit artikel dan weer retour aan de klant.

5. Levering
5.1 De door DePlaza.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de bestelling niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling te leveren is. U bent in dit laatste geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. DePlaza.nl betaald, wanneer het aankoopbedrag reeds voldaan is, het aankoopbedrag na ontbinding van de overeenkomst binnen vijf (5) werkdagen retour.
5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
5.3 De kosten van het transport van de producten zijn voor rekening van DePlaza.nl tenzij op de website van DePlaza.nl anders is aangegeven.
5.4 DePlaza.nl tracht de termijn van levering zoveel mogelijk na te komen. Het verzuim van DePlaza.nl treedt echter pas in, wanneer de levering door DePlaza.nl niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij DePlaza.nl heeft betaald, is nagekomen. Dit conform de Nederlandse wet: "Kopen op afstand" Wanneer DePlaza.nl in gebreken treedt, is DePlaza.nl verplicht tot terugbetaling van het reeds door de klant betaalde bedrag, zie ook punt 5.1.
5.5 DePlaza.nl kiest de manier van verzenden en bezorgen.

6. Risico
6.1 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
6.2 DePlaza.nl is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Deelleveringen worden altijd op kosten van DePlaza.nl verricht. De keuze tot het doen van een deellevering ligt altijd bij DePlaza.nl en niet bij de klant.
6.3 Verzenden vanaf de vestiging van DePlaza.nl naar de klant gebeurt in alle gevallen via PostNL, en is altijd in naam en voor risico van DePlaza.nl. De kosten en het risico voor het retour sturen van een artikel naar DePlaza.nl, zijn voor rekening van de klant. Dit conform de voorwaarden van PostNL. Indien u als klant uw naam- of adresgegevens fout, of onvolledig achterlaat tijdens het bestellen, dan is DePlaza.nl niet verantwoordelijk voor vertragingen en zoekraken van een zending tijdens het verzend proces.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde dan wel afgehaalde producten gaat pas over van DePlaza.nl op de klant wanneer het volledige aankoopbedrag is betaald.

8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u DePlaza.nl daarvan zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, op de hoogte.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft DePlaza.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om producten die tijdens het verzenden zoek- of beschadigd zijn geraakt.
8.3 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, kenbaar te worden gemaakt aan DePlaza.nl
8.4 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.
8.5 De aansprakelijkheid van DePlaza.nl blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering/bestelling.
8.6 DePlaza.nl is niet aansprakelijk voor schades die ontstaan aan artikelen of voorwerpen door het gebruik van de door DePlaza.nl verkochte artikelen.
8.7 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door DePlaza.nl ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en DePlaza.nl (dan wel door klant ingeschakelde derden), is DePlaza.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van DePlaza.nl
9.2 De administratie van DePlaza.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DePlaza.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en zulks zonder dat DePlaza.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan DePlaza.nl kan worden toegerekend.

11. Privacy
11.1 DePlaza.nl verwerkt de persoonsgegevens van de koper en neemt ze op in een of meer van haar bestanden.
11.2 Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door DePlaza.nl kunnen nakomen van de overeenkomst tussen DePlaza.nl en de koper, alsmede het kunnen doen van aanbiedingen aan de koper wanneer de koper hier nadrukkelijk toestemming voor gegeven heeft.
11.3 De persoonsgegevens van de koper die door DePlaza.nl verwerkt worden, zijn alle gegevens die de koper invult op het bestelformulier bij het sluiten van de koopovereenkomst. Wachtwoorden zijn voor de medewerkers van DePlaza.nl niet in te zien.
11.4 Indien de koper heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van alle aanbiedingen en overige activiteiten van DePlaza.nl verleent hij daarmee de uitdrukkelijke toestemming aan DePlaza.nl voor het doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen aan de koper.
11.5 Indien de koper geen prijs (meer) stelt op het door of namens DePlaza.nl doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of overige activiteiten, kan de koper in het persoonlijke account de optie tot het ontvangen van de nieuwsbrieven stopzetten.

12. Klachten
12.1 Alle klachten die de koper heeft met betrekking tot zijn bestelling, worden door de afdeling Klantenservice van DePlaza.nl serieus in behandeling genomen. Klachten kunt u per e-mail aan ons kenbaar maken.

13. Garantie
13.1 DePlaza.nl verstrekt gedurende zeven (7) dagen garantie op het betreffende product en/of op de door haar geleverde en/of gedemonteerde goederen ten aanzien van aantoonbare constructie- en materiaalfouten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen. Met uitzondering van tweedehands producten. Zie hiervoor 4.3
13.2 Indien uw product direct bij ontvangst, al voordat u het in gebruik heeft genomen, niet goed functioneert, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice. Wij zullen u in alle gevallen een passende oplossing bieden. 13.3 indien u een product ontvangt wat bij aankomst al defect blijkt te zijn dan zal DePlaza.nl de kosten voor het retourneren op zich nemen, mits het defect of de garantie aanspraak binnen twee (2) werkdagen na ontvangst wordt gemeld. In alle overige gevallen betaald u als klant de retourkosten voor het product. DePlaza.nl zal de kosten voor het opsturen van het vervangende product op zich nemen.
13.4 Als u gebruik wilt maken van deze garantie mogelijkheid, maak dan altijd via uw account een retour aan. Zie onze klantenservice pagina “Ruilen en Retourneren” voor meer info.

14. Diversen
14.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DePlaza.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DePlaza.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
14.2 DePlaza.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland